Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

A: Zoznam výkonov, služieb a materiálu hradených zdravotnou poisťovňou v odbore klinická imunológia a alergológia, ktoré sa uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia podľa Zákona SR č. 577/2004 a Zákona č. 53/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004

Výkon č. 60 - prvé vyšetrenie

Komplexné vyšetrenie nového pacienta , anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, vypísanie receptov, poučenie pacienta a kompletná lekárska správa. Výkon sa vykazuje 1 krát, len pri prvej návšteve pacienta.

Cena výkonu 6,67 €


Výkon č.62 - dispenzárne vyšetrenie

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola, vrátane rád a dokumentácie. Výkon sa vykazuje 1 krát za 6 mesiacov.

Cena výkonu 4,83 €


Výkon č.63 - kontrola

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie, vrátane rád a dokumentácie.

Cena výkonu 3,87 €


Výkon č.1 - rada

Pod radou sa rozumie poskytnutie informácii pacientovi v súvislosti so zdravotným stavom, vrátane zápisu do zdravotnej dokumentácie..

Cena výkonu 1,59 €


Výkon č. 250 – odber krvi

Odber krvi do uzavretého systému, vrátane nákladov za odberový systém

Cena výkonu 2,90 €


Výkon č. 298 – výter

Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na mikrobiologiocké vyšetrenie, vrátane nákladov na odberový materiál.

Cena výkonu 1,54 €


Výkon 252 – injekcia do svalu alebo podkožne

Injekcia do svalu alebo podkožne, vrátane nákladov na injekčný materiál.

Cena výkonu 1,35 €


Výkon 253 - injekcia do žily

Injekcia do žily, vrátane nákladov na injekčný materiál

Cena výkonu 1,93 €


Výkon 180 - edukácia

Edukácia pacienta alebo poučenie a nácvik inhalačnej techniky, kontrola správnosti inhalačnej techniky.

Cena výkonu 3,48 €


Výkon 150 – hodnotenie laboratórnych výsledkov

Interpretácia viac ako 5 imunologických parametrov s písomným záverom a odporúčaním.

Cena výkonu 2,90 €


Výkon 350 – prick test

Prick test pri každom ošetrení, za každý test, vráatne vyhodnotenia. VSZP uhradí 20 testov 1x za 12 mesiacov, Poisťovňa Dôvera uhradí 20 testov jeden raz za 24 mesiacov. Poisťovňa Union nemá obmedzenie. 

Osobitne sa uhrádza testovacia látka. Poisťovňa nehradí spotrebný materiál.

Cena výkonu 1,74 €


Výkon 359 - hyposenzibilizácia

Hyposenzibilizačná injekcia, vrátane nákladov na injekčný materiál.

Cena za výkon 1,74 €


Výkon 5766 - spirometria

Sporometrické vyšetrenie na stanovenie expiračných a inspiračných parametrov, metódou krivka-opbjem, vrátane grafickej registrácie.

Cena za vyšetrenie Poisťovňa nehradí vyhodnotenie lekárom a spotrebný materiál.


Výkon 5769 – bronchomotorický test

Spirometrické vyšetrenie po aplikácii bronchodilatačnej látky, vrátane registrácie vyšetrenia a nákladov na bronchodilatačné látky.

Cena za vyšetrenie Poisťovňa nehradí vyhodnotenie lekárom a spotrebný materiál.


Výkony spojené s oživovaním:

Výkon 321:Umelé dýchanie a masáž srdca 6,67 €, Výkon 322: Intubácia 3,87 €, Výkon 326: Defibrilácia 9,97 €, Výkon 332: Inhalácia kyslíka 0,58 €, Výkon 280: infúzia 3,87 €

Kumulatívna cena uhradená poisťovňou: 24,96 €. Poisťovňa nehradí spotrebný materiál. Hodnota prístrojového a materiálneho vybavenia potrebná k resustitácii je v každej ambulancii nad 4 000 €.


Kompletný zoznam málo používaných všetkých výkonov je na požiadanie v ambulancii.


B: Zoznam výkonov, služieb a materiálu nehradených zdravotnou poisťovňou v odbore klinická imunológia a alergológia, ktoré sa neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia – podľa prílohy č.1 k Nariadeniu vlády SR č. 777/2004 a zákona z 53/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 

Poplatok nie je úhradou za poskytnutie zdravotnej starostlivosti klientovi, ktorá je v rozsahu krytom verejným zdravotným poistením hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou. Klient nezaplatením poplatku nestráca nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zdravotného stavu a zdravotnej indikácie v rozsahu krytom verejným zdravotným poistením

1.Služby poskytované novému pacientovi nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou.
10 €
2.Služby poskytované evidovanému pacientovi nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou v rámci 1 návštevy
5 €
3.Služby poskytované evidovanému jednému pacientovi nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou počas 1 roka
30 €
4.Služby poskytované evidovanému dvom pacientom nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou počas 1 roka
50 €
5.Služby poskytnuté evidovaným 3 a viac  pacientom nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou počas 1 roka
60 €
6.Služby poskytnuté evidovanému jednému pacientovi na rámec úhrady zdravotnou poisťovňou počas 1 roka v rámci špecifickej imunoterapie
25 €
7.Služby poskytnuté pacientke nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou v gravidite
70 €
8.Príplatok k vyšetreniu v dodatkových hodinách
15 €
9.Príplatok k vyšetreniu mimo pracovnej doby v čase voľna
30 €
10.Zrýchlené konanie na žiadosť pacienta
15 €
11.Prednostné spracovanie dokumentov
5 €
12.Vyšetrenie duplicitné na vlastnú žiadosť
35 – 50 €
13.Konzultácia na vlastnú žiadosť (1 hodina)
30 €
14.Krátka konzultácia (20-30 min)
15 €
15.Mailová konzultácia (podľa rozsahu)
10 – 30 €
16.Konzultácia pacienta bez evidencie
40 €
17.Mailová konzultácia pacienta bez evidencie
20 – 30 €
18.Telefónne číslo na konzultácie na 1 rok (samostatná služba)
10 €
19.Laboratórne vyšetrenie na vlastnú žiadosť
2 €+cena vyšetrenia
20.Kožný test nad zmluvný limit poisťovne
2 €
21.Kožný test na zvláštnu požiadavku a objednanie 1 alergénu
20  €
22.Nadštandartný materiál pri kožnom teste
2 €
23.Spirometrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť
10 €
24.Náustok s plnou antibakteriálnou ochranou pri spirometrii
2 €
25.Vyšetrenie vydychovaného dusíka (Niox)
20 €
26.Vyšetrenie vydychovaného dusíka pacientovi bez evidencie u nás
25 €
27.EKG vyšetrenie na vlastnú žiadosť
10 €
28.Rýchly test na celiakiu
20 €
29.Odoslanie výsledku poštou
3 €
30.Opakované vystavenie dokumentu
1 €
31.Potvrdenie pre potreby zamestnávateľa
3 €
32.Potvrdenie o alergickom ochorení
5  €
33.Potvrdenie pre potreby úradov  (krátka informácia)
3  €
34.Potvrdenie pre potreby úradov komplexné
30 €
35.Lekársky posudok na sociálne účely
5 – 20 €
36.Lekárky posudok pre životné poistenie
20  €
37.Správa o zdravotnom stave pre vlastnú potrebu
5 – 15 €
38.Správa o zdravotnom stave pre vlastnú potrebu v anglickom jazyku
10 – 30 €
39.Zapožičanie inhalátora, cena za 1 deň
3,50 €
40.Nesprávne zahlásenie informácii
20 €
41.Neodhlásenie dohodnutej návštevy pri kontrole
5 €
42.Neodhlásenie dohodnutej návštevy mimo ordinačnej doby
15 €
43.Neodhlásenie dohodnutej návštevy v čase voľna
30 


C: Zoznam výkonov, služieb a materiálu v odbore klinická imunológia, alergológia a pneumológia pre samoplatcov.

Samoplatcom sa rozumie každý pacient zo zahraničia, ktorý nemá hradené zdravotné poistenie v SR a každý pacient, ktorý je občanom SR a nemá uhradené zdravotné poistenie (neplatič) alebo sa jedná o vyšetrenie na vlastnú žiadosť. 

1.Prvé klinické alergo-imunologické vyšetrenie 
35,0 €
2.Kontrolné klinické vyšetrenie 
20,0 €
3.Kožné testy 
40,0 €
4. Spirometria 
15,0 €
5. Bronchodilatačný test 
10,0 €
6. Ponámahový test 
20,0 €
7. Epikutánne testy 
40,0 €
8. Odber krvi 
15,0 €
9. Výtery z tonzíl a nosa 
  4,0 €
10.Aplikácia subkutánnej , intramuskuskulárnej injekcie 
  7,0 €
11. Aplikácia i.v. injekcie 
12,0 €
12. Infúzia 
20,0 €
13.Inhalácia bronchodilatačných liekov (cena za lieku) 
  8,0 €
14 Inhalácia kyslíka 1 hodinu
10,0 €

Ostatné vyšetrenia a služby podľa zoznamu v skupine B (cena za výkony, služby bez úhrady zdravotnou poisťovńou) 

UPOZORNENIE:
Prípadné ordinované laboratórne vyšetrenia, výtery, Rtg vyšetrenie, USG vyšetrenie hradí samoplatca v plnej výške podľa cenníka platného pre príslušné laboratórium priamo v odberovom centre laboratória, vzorka bude vyšetrená až po jej úhrade alebo na príslušnom oddelení.
Všetky predpísané lieky na lekársky predpis sú v plenj úhrade pacientom a nie je nárok ani na čiastočnú úhradu ceny lieku.