Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Harmonogram práce

1. Pacient v ohrození života: Jedná sa o stavy spojené so sťaženým dýchaním, prejavmi astmatického záchvatu, opuchom jazyka a hrdla, postupujúcim výsevom na koži. Pacient má akútne príznaky pri príchode. Takýto pacient má absolútnu prednosť pred všetkými pacientmi. Svoj príchod okamžite ohlási zdravotnej sestre. Pacient nemusí mať žiadne odporúčanie ošetrujúceho praktického lekára. Pri závažných alergických stavoch je však vhodnejšie privolanie sanitky s lekárom rýchlej zdravotnej pomoci alebo ošetrenie na centrálnom príjme nemocnice.

2. Voľné dni, pacienti podľa poradia (utorok, piatok):
Možnosť príchodu pacienta bez rezervácie termínu sme pre nízky záujem museli zrušiť. Táto možnosť bola využitá len nárazovo niekoľko dní v roku.


3. Rezervácia termínu
V našej ambulancii sme otvorili recepciu, kde je možné si termín vyšetrenia dohodnúť. Pracovisko recepcie nesúvisí s samotným poskytovaním zdravotnej starostlivosti, preto služby recepcie sú spoplatnené. Zdravotné poisťovne sa nepodielali na vybudovaní pracoviska, ani ho finančne nepodporujú. Recepcia poskytuje aj komplexnú informáciu k vyšetreniu. Váš termín evidujeme, posielame pripomienky pred samotným termínom vyšetrenia. V prípade uzavretia ambulancie dostanete informáciu o zmene termínu.

Pacient prichádza krátko pred dohodnutým termínom. Časom sa rozumie príchod pacienta do čakárne. Vyšetrenie sa môže oddialiť, je potrebné počítať s predĺžením predchádzajúceho vyšetrenia alebo s ošetrením akútneho stavu, nie však dlhšie ako 30 minút.

Informácie o nadštandardných službách nájdete na www.ciaa.sk, na nástenke, pri osobnom rozhovore s pracovníčkou recepcie alebo zdravotnou sestrou, sú písomne spracované v brožúre, ktorú Vám poskytne recepcia. O platbe dostáva pacient blok z registračnej pokladne.

4. Akútne zhoršený pacient s evidenciou u nás:
Pacient svoj príchod plánuje na začiatok ambulantných hodín, ohlási sa v recepcii a bude zaradený na vyšetrenie podľa poradia. Pacienta nevieme informovať o dobe, koľko bude čakať na vyšetrenie. O príchode akútne zhoršeného pacienta informujepracovníčka recepcie alebo  zdravotná sestra lekára. Pacient vypíše dotazník akútneho pacienta na posúdenie naliehavosti jeho vyšetrenia. Pacientov nevyšetrujeme v čakárni.  V priebehu pracovnej doby akútne zhoršený pacient bude určite vyšetrený. Aj akútne zhoršeným pacientom odporúčame, aby sa vopred telefonicky ohlásili. Plánujeme vytvoriť priestor pre doplnkové ordinačné hodiny.Akútne zhoršený nový pacient:
Iba odosielajúci praktický lekár má právo povedať, že sa u nového pacienta  vyžaduje akútne vyšetrenie.Túto indikáciu nemôže urobiť zdravotná sestra pred dverami našej ambulancie. Praktický lekár svoje rozhodnutie vyjadrí formou písomnej správy, ktorá nie je staršia ako 48 hodín. Praktický lekár môže aj vopred telefonicky oznámiť, že odosiela akútneho pacient zo svojej ambulancie alebo môže poslať mailovú správu a tak vhodnou formou oznámiť naliehavosť situácie. Ako alternatívu odporúčania praktického lekára môže pacient priniesť so sebou záznam z ošetrenia rýchlou zdravotnou službou alebo správu z CPO nemocnice.
Pacient pri príchode do našej ambulancie nie je už v ohrození života a prvá pomoc mu bola poskytnutá v inom zdravotníckom zariadení, jeho stav je relatívne stabilizovaný. Posúdenie zdravotného stavu sa neurčuje v čakárni a medzi dverami ambulancie.


Rezervácie termínu na internete

Objednávací systém v našej ambulancii je v správe firmy ELLINGTON, a.s. Bojnice. Za túto službu riadne platíme ročný poplatok. Taktiež platíme riadne poplatky za prenájom webovej domény a správu webovej stránky. Kontroly správnosti vašich objednávok, všetky informácie odosielané pacientom sa robia individuálne vo večerných hodinách. V ďalšom období je už ekonomicky neúnosné, aby tento systém používali naši pacienti bez poplatku.
Online objednávanie je súčasťou nadštadardných služieb.
Pri vyplňovaní jednotlivých polí venujte dostatočnú pozornosť otázkam, ktoré sú Vám kladené. Chybnými odpoveďami môžete spôsobiť, že sa k nám dostanú nesprávne informácie a nesprávne vyhodnotíme vašu objednávku.
Polovica termínov je zverejnená voľne na internete a je určená pre objednávky online. Objednávku je možné urobiť vždy do konca nasledujúceho roka. Druhú polovicu termínov sme rezervovali pre pacientov, ktorí sa objednávajú osobne v ambulancii alebo telefonicky. Koordináciu všetkých termínov riadi recepcia, ktorá má prístup ku všetkým voľným termínom.
Je potrebné, aby sa každý používateľ internetového objednávania riadil inštrukciami, aby tak nedochádzalob vzájomne k nedorozumeniam.
Vychádzame z nutnosti rozlíšiť vyšetrenie s väčšou časovou náročnosťou, plánovaný čas je 45 minút, čo sú vyšetrenia nových pacientov alebo vyšetrenia s kožnými testami. Berieme do úvahy aj potrebu 15 minútového čakania na výsledok kožných testov a vyhodnotenie. Kontrolné vyšetrenie alebo zhodnotenie laboratórnych vyšetrení je vyšetrenie s kratším časom a plánovaný čas je 15 minút.

Neváhajte kontaktovať recepciu, ak si neviete poradiť.

 

Rezervácie termínu v recepcii.

Poverená pracovníčka recepcie eviduje všetky  rezervácie termínov. Práca recepcie nie poskytovaním zdravotnej starostlivosti a je súčasťou služieb.Termín je možné si rezervovať osobne vždy pri odchode z ambulancie,  prípadne krátko po príchode domov telefonicky, ak si skontrolujete svoje termíny a povinnosti. Ak si termín chcete rezervovať krátko pred určenou dobou vyšetrenia, je potrebné tak urobiť aspoň 2 mesiace vopred. Sú určité obdobia, kedy sa rezervačná doba zvýši na 10-12 týždňov.

Rezervácia termínu bez spolupráce s recepciou.

Každý týždeň sa  vyvesia na nástenku neobsadené termíny recepciou a každý pacient si tento termín môže zapísať. Táto rezervácia termínu sa nespoplatňuje. Takto objednaných pacientov nevieme informovať o nepredvídanom uzavretí ambulancie.

Výmenný list – poukaz na odborné vyšetrenie.

Na základe odporúčania praktického lekára a po predložení výmenného listu je Vaše vyšetrenie hradené zdravotnou poisťovňou. Výmenný list vymedzuje zákon.Výmenný list má funkciu peňažnej poukážky, na základe ktorej za vaše vyšetrenie zaplatí vaša poisťovňa do našej ambulancie určenú finančnú čiastku.Výmenné listy alebo ich obdoba sú aj v iných krajinách EU.

Bez výmenného listu je pacient samoplatca.

 Výmenný list musí obsahovať identifikačné údaje pacienta a identifikačné údaje odosielajúceho lekára. Identifikácia výmenného listu je od 1.1.2018 už cez eZdravie.

 Výmenný list musí mať údaje o požadovanom vyšetrení.

Našou povinnosťou je urobiť to vyšetrenie, ktoré je uvedené na výmennom liste. Nie je možné vyšetrenia zamieňať. Teda nevymeníme vám vyšetrenia alergologické za vyšetrenie imunologické a opačne. Preto nezverujte vypísanie výmenného listu iba zdravotnej sestre vášho lekára. Ak si lekár nie je istý, aký druh vyšetrenia by bol vo vašom prípade najvhodnejší, stačí opísať príznaky alebo pracovnú diagnózu.

Podľa zákona majú byť súčasťou výmenného listu všetky vyšetrenia, ktoré viedli praktického lekára k určeniu diagnózy, pre ktorú vás posiela na vyšetrenie do našej ambulancie.

 

Výmenný list musí mať dátum.

Po vydaní výmenného listu je povinnosťou pacienta sa bezodkladne informovať o podmienkach prijatia na odbornú ambulanciu. Na vyšetrenie by si tak mal pacient rezervovať najbližší možný termín.

Dátum výmenného listu a dátum skutočného vyšetrenia sleduje zdravotná poisťovňa ako indikátor kvality nášho  zdravotníckeho zariadenia. Aj pri rezerváciách termínov v našej ambulancii, interval na vyšetrenie nie je dlhší ako 6 -10 týždňov. Preto vám výmenný list starší ako 3 mesiace neuznáme.

 

Výmenný list musí k vyšetreniu priniesť :

Každý nový pacient

 Každý pacient, ktorý nebol v našej ambulancii viac ako 2 roky.

 Sledovaný pacient v našej ambulancii, pri každej novej diagnóze.