Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Harmonogram práce

1. Pacient v ohrození života: Jedná sa o stavy spojené so sťaženým dýchaním, prejavmi astmatického záchvatu, opuchom jazyka a hrdla, postupujúcim výsevom na koži. Pacient má akútne príznaky pri príchode. Takýto pacient má absolútnu prednosť pred všetkými pacientmi. Svoj príchod okamžite ohlási zdravotnej sestre. Pacient nemusí mať žiadne odporúčanie ošetrujúceho praktického lekára. Pri závažných alergických stavoch je však vhodnejšie privolanie sanitky s lekárom rýchlej zdravotnej pomoci alebo ošetrenie na centrálnom príjme nemocnice.

2. Voľné dni, pacienti podľa poradia (utorok, piatok):
Na vyšetrenie prichádza pacient, ktorý má odporúčanie praktického lekára (ak sa jedná o nového pacienta) alebo sa jedná o evidovaného pacienta našej ambulancie, ktorý prichádza na plánované kontrolné vyšetrenie. Poradie pacientov je podľa príchodu do ambulancie. Počet vyšetrení je limitovaný pracovným časom. Nevieme pacienta informovať o čase, ktorý strávi v našej ambulancii. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o akútne vyšetrenie, môže sa stať, že v danom dni na vyšetrenie už nebude časový priestor a pacient bude požiadaný, aby na vyšetrenie prišiel nasledujúci voľný pracovný deň. Odporúča sa príchod na začiatku ambulantných hodín.

3. Dni s rezerváciou termínu (pondelok, streda, štvrtok):
Vychádzame v ústrety aj pacientom, ktorí majú záujem o rezerváciu termínu svojho vyšetrenia a vybrali si niektorú z našich nadštandardných služieb. Pacient svoju vôľu a súhlas o nadštandardných službách vyjadruje písomne. Pacient prichádza krátko pred dohodnutým termínom. Časom sa rozumie príchod pacienta do čakárne. Vyšetrenie sa môže oddialiť, je potrebné počítať s predĺžením predchádzajúceho vyšetrenia alebo s ošetrením akútneho stavu, nie však dlhšie ako 30 minút. Informácie o nadštandardných službách nájdete na www.ciaa.sk, na nástenke, pri osobnom rozhovore so zdravotnou sestrou alebo písomne spracované v brožúre, ktorú Vám poskytne zdravotná sestra. O platbe dostáva pacient blok z registračnej pokladne.

4. Akútne zhoršený pacient s evidenciou u nás:
a/ Pacient svoj príchod plánuje na začiatok ambulantných hodín každý deň, ohlási sa zdravotnej sestre a bude zaradený na vyšetrenie podľa poradia. Pacienta nevieme informovať o dobe, koľko bude čakať na vyšetrenie. O príchode akútne zhoršeného pacienta informuje zdravotná sestra lekára. Pacient vypíše dotazník akútneho pacienta na posúdenie naliehavosti jeho vyšetrenia. Pacientov nevyšetrujeme v čakárni. Počas voľných dní bude každý pacient vyšetrený podľa poriadia. Počas dní s rezerváciou termínu bude jeho vyšetrenie zaradené medzi pacientov s rezerváciou. V priebehu pracovnej doby akútne zhoršený pacient bude určite vyšetrený. Aj akútne zhoršeným pacientom bez rezervácie termínu, ak je zhoršenie postupné už niekoľko dní, odporúčame využívať voľné dni. Aj akútne zhoršený pacient si môže zvoliť rezerváciu termínu v hodinách pre samoplatcov(dodatkových hodinách) s doplatkom.
b/ pacient si môže dohodnúť niektorú zo služieb, bude sa následne riadiť inštrukciami zdravotnej sestry. Pacient svoju vôľu a súhlas o nadštandardných službách vyjadruje písomne.Službu je možné dohodnúť si vopred telefonicky alebo osobne. Všetko sa u akútneho pacienta riadi aktuálnym zdravotným stavom. O platbe dostáva pacient blok z registračnej pokladne.

Akútne zhoršený nový pacient:
Iba odosielajúci praktický lekár má právo povedať, že u nového pacienta sa vyžaduje akútne vyšetrenie, túto indikáciu nemôže urobiť zdravotná sestra pred dverami našej ambulancie. Praktický lekár svoje rozhodnutie vyjadrí formou písomnej správy, ktorá nie je staršia ako 48 hodín. Praktický lekár môže aj vopred telefonicky oznámiť, že odosiela akútneho pacient zo svojej ambulancie alebo môže poslať mailovú správu a tak vhodnou formou oznámiť naliehavosť situácie.
a/ Pacient svoj príchod plánuje na začiatok ambulantných hodín , ohlási sa zdravotnej sestre a bude zaradený na vyšetrenie podľa poradia. Pacienta nevieme informovať o dobe, koľko bude čakať na vyšetrenie. O príchode akútne zhoršeného pacienta informuje zdravotná sestra lekára. Pacient vypíše dotazník akútneho pacienta na posúdenie naliehavosti jeho vyšetrenia. V priebehu pracovnej doby pacient bude vyšetrený. Pacientov nevyšetrujeme v čakárni.
Ako alternatívu odporúčania praktického lekára môže pacient priniesť so sebou záznam z ošetrenia rýchlou zdravotnou službou alebo správu z CPO nemocnice.
Pacient pri príchode do našej ambulancie nie je už v ohrození života a prvá pomoc mu bola poskytnutá v inom zdravotníckom zariadení, jeho stav je relatívne stabilizovaný. Posúdenie zdravotného stavu sa neurčuje v čakárni a medzi dverami ambulancie.
b/ Pacient si môže dohodnúť niektorú zo služieb a bude sa následne riadiť inštrukciami zdravotnej sestry. Pacient svoju vôľu a súhlas o nadštandardných službách vyjadruje písomne. O platbe dostáva pacient blok z registračnej pokladne.


Rezervácie termínu na internete

Objednávací systém v našej ambulancii je v správe firmy ELLINGTON, a.s. Bojnice. Za túto službu riadne platíme ročný poplatok. Taktiež platíme riadne poplatky za prenájom webovej domény a správu webovej stránky. Kontroly správnosti vašich objednávok, všetky informácie odosielané pacientom sa robia individuálne vo večerných hodinách. V ďalšom období je už ekonomicky neúnosné, aby tento systém používali naši pacienti bez poplatku.
Online objednávanie je súčasťou nadštadardných služieb.
Pri vyplňovaní jednotlivých polí venujte dostatočnú pozornosť otázkam, ktoré sú Vám kladené. Chybnými odpoveďami môžete spôsobiť, že sa k nám dostanú nesprávne informácie a nesprávne vyhodnotíme vašu objednávku.
Polovica termínov je zverejnená voľne na internete a je určená pre objednávky online. Objednávku je možné urobiť vždy do konca nasledujúceho roka. Druhú polovicu termínov sme rezervovali pre pacientov, ktorí sa objednávajú osobne v ambulancii alebo telefonicky. Koordináciu všetkých termínov riadi zdravotná sestra, ktorá má prístup ku všetkým voľným termínom.
Je potrebné, aby sa každý používateľ internetového objednávania riadil inštrukciami, aby tak nedochádzalob vzájomne k nedorozumeniam.
Vychádzame z nutnosti rozlíšiť vyšetrenie s väčšou časovou náročnosťou, plánovaný čas je 45 minút, čo sú vyšetrenia nových pacientov alebo vyšetrenia s kožnými testami. Berieme do úvahy aj potrebu 15 minútového čakania na výsledok kožných testov a vyhodnotenie. Kontrolné vyšetrenie alebo zhodnotenie laboratórnych vyšetrení je vyšetrenie s kratším časom a plánovaný čas je 15 minút.

Neváhajte kontaktovať zdravotnú sestru, ak si neviete poradiť.

Počet termínov v mesiaci kopíruje limity zdravotných poisťovní a počet zazmluvnených výkonov pre našu ambulanciu.

Neodporúčame preto pacientom meniť časový harmonogram pri objednávkach na internete. Vaše objednávky sú v týždennom termíne kontrolované a nesprávne objednávky zrušíme.
Ak napriek upozorneniu svoju kontrolu naplánujete na čas určený pre kožné testy, budete požiadaný doplatiť 20 €, čo je iba časť rozdielu medzi cenou za kožné testy a kontrolné vyšetrenie. Nesprávnymi objednávkami sme mesačne strácali 300- 500 €, čo je pre našu ambulancii veľká suma.

Pracovná doba ambulancie

Celková pracovná doba je 42,5 hodiny týždenne, denne od 7:00 do 16:00.

Čas pre obednú pauzu je každý deň od 12:00 do 12:30.

Ordinačné hodiny pre pacientov sú 30 hodín týždenne, kedy je zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia. Pacient môže požiadať o doplnkové služby vo vyhradených dňoch.

Doplnkové ordinačné hodiny sú pre samoplatcov a konzultácie, kde nie je úhrada zdravotnou poisťovňou a sú pol hodinu pred začiatkom bežnej ordinačnej doby a pol hodiny po jej skončení.

Administratívna práca je 1 hodina denne.