Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Dotazník k vstupnému imuno-alergologickému vyšetreniu

Jednotlivé otázky a jednoduché odpovede majú priniesť základnú orientáciu lekára na smerovanie celého vyšetrenia. Dotazník na druhej strane berie do úvahy takmer všetky možnosti ťažkostí a príznakov pacienta s podozrením na imuno- alergologický patologický proces a zároveň sa žiadny základný príznak neopomenie.
Podobné dotazníky na vyplnenie pacientom pred prvou návštevou nájdete aj na viacerých zahraničných klinikách v Európe aj USA, ktoré sa venujú problematike alergických ochorení a porúch imunity.
Prvú časť dotazníka vyplňuje pacient. Jednotlivé správne odpovede označí v okienku krížikom. Odpovede a okienka, v ktorých sa jeho príznaky nenachádzajú ponechá voľné.
Druhá časť dotazníka môže slúžiť ako odporúčanie praktického lekára, ak ho Váš lekár vyplní. Zároveň je to zhrnutie Vašich ochorení, liečby, ktoré by mohli mať súvislosti s aktuálnymi ťažkosťami. Rozsah laboratórnych a ostatných vyšetrení si určí praktický lekár sám podľa predpokladanej diagnózy. Keďže každé ochorenie má svoje spektrum vyšetrení, ktoré sa odporúčajú urobiť, nie je možné vytvoriť jednu šablónu, ktorá bude univerzálne vyhovovať každej diagnóze.

Otvor dotazník