Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná starostlivosť je možná zo „Zákona o zdravotnej starostlivosti 577/2004 z.z. „ a na základe návrhu ošetrujúceho lekára ju schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa. Ochorenia, ktoré môžu byť liečené v kúpeľnom zariadení sú zoradené v indikačných zoznamoch. Nie je určená ako prvá voľba liečby, ani nenahrádza ambulantnú starostlivosť. Je možná na základe zhodnotenia zdravotného stavu, stupňa ochorenia podľa klasifikácie a rozsahu liečby a komplikácii ochorenia. Indikačný zoznam je rozdelený na dve základné skupiny, skupinu A a skupinu B. Skupina A je určerná pre závažnejšie diagnózy a zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie hradí zdravotná poisťovňa. Pacient v kúpeľnom zariadení uhradí iba kúpeľný poplatok 1,60 € na deň. Dľžka pobytu je 21 dní.  V skupine B zdravotnú starostlivosť hradí zdravotná poisťovňa,pacient si uhrádza ubytovanie a stravovanie. Cenníky sú určené jednotlivými kúpeľnými zariadeniami. Ochorenia dýchacieho systému sa liečia v kúpeľných zariadeniach a sanatóriach vo Vysokých Tatrách, Štóse, Nimnici a Bardejove.

V našej ambulancii sa do skupiny A patria pacienti s bronchiálnou astmou v 3. a 4. štádiu ochorenia.  Zvyčajne zdravotná poisťovňa návrh schváli ak pacient:

-je celoročne sledovaný. Absolvuje minimálne 2 vyšetrenia za rok u špecialistu,
-má celoročnú liečbu. Má predpísané a evidované výbery liekov z lekárne po dobu celého roku. Počet balení musí zodpovedať počtom jednotlivých predpísaných dávok.  Príklady: 12 balení Seretide diskus, 6 balení Symbicort pri dávke 2x1, alebo 12 balení 2x2.......)
-má aspoň 1 zhoršenie astmy (exacerbáciu) vykázané v zdravotnej poisťovni buď ako akútna hospitalizácia, návšteva CPO  pre astmatický záchvat alebo ako akútna návšteva v našej ambulancii pre astmatický stav s podaním infúzie alebo záchrannej dávky Prednisonu,
-pacient je nefajčiar a poisťovňa  má právo kontroly z vydychovaného dychu alebo odberom krvi na metabolity nikotínu. Pri zistení porušenia liečebného poriadku má právo poisťovňa žiadať úhradu celého kúpeľného pobytu.

Skupina B  je určená pre menej komplikovaných pacientov. V tejto skupine sú pacienti s bronchiálnou astmou v 1. a 2. štádiu ochorenia a  pacienti s celoročne liečenou komplikovanejšou alergickou nádchou s komplikáciami.  Kúpeľnú starostlivosť je možné absolovať 1x za 2 roky. Zvyčajne poisťovňa návrh schváli, ak pacient:

-je celoročne sledovaný a absolvoval minimálne 2 vyšetrenia za rok u špecialistu.
-má celoročnú liečbu a predpísané a evidované výbery liekov z lekárne po dobu celého roku (počet liekov  musí zopovedať  ročnej liečbe, napr. aspoň 365 tabletiek pri dávke 1x1),
-je nefajčiar apoisťovňa má právo kontroly z vydychovaného dychu alebo stanovením metabolitov nikotínu v krvi.

Skupina C je bez úhrady zdravotnou poisťovňou. Patria sempacienti s nekomplikovanou alergickou nádchou a pacienti s recidivujúcimi infekcimai dýchacieho traktu

Detská kúpeľná liečba u detí do 18 rokov sa poskytuje v skupine A . V našej ambulancii sem patria pacienti  s diagnózou bronchiálna astma, alergická nádcha s komplikáciami, recidivujúce infekcie a poruchy imunity.

Vyšetrenia potrebné pre vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu:

Každý pacient musí absolovať Rtg vyšetrenie hrudníka, EKG vyšetrenie, spirometrické vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie krvi a vyšetrenie moča. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace okrem Rtg hrudníka (platí 2 roky ). Následne ošetrujúci lekár môže vypísať tlačivo návrhu na kúpeľnú liečbu  a pacient ho odnesie do pobočky svojej zdravotnej poisťovne alebo ho pošle doporučene poštou. Poisťovňa ho do 30 dní bude informovať, či je návrh  schválený alebo je ho potrebné doplniť. Návrh nie je schválený, ak pacient nesplnil všetky podmienky.

Vyšetrenia môže pacient absolvovať u praktického lekára, ktorý následne vypíše návrh  na kúpeľnú liečbu a dá pečiatku v kolonke „predpisujúci lekár“. V našej ambulancii návrh overíme, dopíše sa indikačná skupina a základná diagnóza. Návrh  opečiatkujeme v kolonke „overujúci lekár“.  U nás sa doplní spirometrické vyšetrenie, ktoré je súčasťou návrhu ako príloha.

Všetky vyšetrenia na základe požiadavky pacienta  môžeme urobiť kompletne v našej ambulancii  (EKG,odbery, spirometria,vypísanie tlačiva na Rtg, ako aj vypísanie celého návrhu ). Takto  pripravený návrh je spoplatnený a pacient uhradí 15 €.

U pacientov nad 65 rokov kúpeľné zariadenia pred nástupom na kúpeľnú liečbu vyžadujú kompletnú správu a písomný súhlas  internistu (alebo kardiológa), popis  aj originál EKG vyšetrenia. Na interné vyšetrenia odošle pacienta praktický lekár a priloží základné vyšetrenia, ktoré pacientovi urobil.

Kontraindikácie kúpeľnej liečby:

Fajčenie.

Závažné iné ochorenia, hlavne kardiovaskulárneho systému a akútne onkologické ochorenia.  

Akútne infekčné ochorenia.

Epilepsia  (stabilizované ochorenie bez záchvatu 3 roky a so súhlasom neurológa).

Demencia a neschopnosť pacienta postarať sa o seba.

Psychiatrické ochorenia  (menej závažné ochorenia (napr. depresia) len so súhlasom psychiatra).

Fajčenie, závislosť na alkohole  a drogová závislosť.

Tehotenstvo.

Otvorené kožné rany a závažné kožné ochorenia, ktoré nedovoľujú kúpeľné procedúry.