Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Niox

alebo meranie množstva oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu. Patrí k najmodernejším vyšetrovacím metódam, ktorými hodnotíme závažnosť zápalu v dýchacích cestách pri prieduškovej astme.

NO je plyn, ktorý sa vyskytuje aj vo vzduchu a jeho zvýšená koncentrácia je v oblastiach so znečisteným ovzduším. Preto pri vyšetrení je potrebný špeciálny filter, cez ktorý sa pacient nadýchne, aby sa zabránilo falošným výsledkom. Nameraná hodnota je vždy iba obrazom NO vytvoreného v dýchacích cestách. Vo fyziológii je význam tohto plynu hlavne ako mediátora zápalu a vystupuje v úlohe posla pre celú radu  metabolických procesov v organizme. NO je plyn, preto jednotky, v ktorých sa určuje jeho koncentrácia, sú pod skratkou ppb (parts per bilion). Merané hodnoty sú zisťované počas 6 sekúnd rovnomerného stredne silného výdychu pacienta.

Stanovenie NO patrí k štandardizovaným diagnostickým metódam a je všeobecne uznávanou  a schválenou vyšetrovacou metódou americkou aj európskou respirologickou spoločnosťou. Jeho zásluhou sa významne urýchlila diagnostika nových prípadov astmy, ako aj kontrola účinnosti liečby tohto chronického a doživotného ochorenia.

Zdravé pľúca majú v minimálnom množstve prítomné NO vo vydychovanom vzduchu, preto týmto vyšetrením spoľahlivo pri negatívnom výsledku vylúčime ochorenie bronchiálnou astmou. Ani pre iné pľúcne ochorenia nie je typická zvýšená tvorba NO.

Jedine pri alergickom zápale, ktorý je súčasťou a príčinou poškodenia pri bronchiálnej astme, jeho hladiny stúpajú a sú priamo úmerné závažnosti tohto zápalu. Hodnoty veľmi rýchlo reagujú na podanú liečbu, preto táto metóda je vhodná pre monitoring liečby. Každé oneskorenie stanovenia správnej diagnózy môže viesť k nezvratnej prestavbe a poškodeniu pľúcneho tkaniva. Preto sa pozornosť sústredila na výskum metód, ktoré by spoľahlivo monitorovali aktivitu tohto zápalu. Trojica vedcov, ktorá objasnila význam vydychovaného NO, za svoj objav získala Nobelovu cenu za medicínu v r.1998. Už v r. 2003 sa táto metóda preniesla do ambulantnej praxe.

Vydychovaný NO u pacienta s astmou koreluje s klinickými ukazovateľmi alergického zápalu, ako aj aktivitou a závažnosťou ochorenia, môže  predpovedať zhoršenie. 

Opakovaným vyšetrením možno potvrdiť účinnosť liečby, určiť minimálnu dávku inhalačných kortikoidov, ktorá dokáže udržať alergický zápal v dýchacích cestách pod kontrolou. Je to mimoriadne dôležité u malých detí a tehotných žien.

Jednoznačne označuje pacientov, kde je nutná liečba inhalačnými kortikoidmi.

Negatívny nález (hlavne u pacientov s dráždivým kašľom) spoľahlivo vylúči bronchiálnu astmu.

Príprava na vyšetrenie:

15 minút pred vyšetrením má byť pacient v kľude,

2 hodiny pred vyšetrením by nemal fajčiť, piť kávu, ani nemať veľký fyzický výkon,

vyšetrenie sa odporúča vykonať ako prvé vyšetrenie, teda skôr ako auskultačné vyšetrenie pľúc alebo spirometrické vyšetrenie, aby sa zabránilo „vydýchaniu NO“ z pľúc a neovplyvnili sa hlavne hraničné hodnoty.

Po bronchoprovokačných testoch s histamínom alebo acetylcholínom musí byť odstup 3 dni.

Vyšetrenie:

Pacient drží prístroj svojimi rukami a maximálne vydýchne mimo prístroj. Cez špeciálny náustok s filtrom sa maximálne nadýchne, krátko zadrží dych a stredným úsilím vydychuje do prístroja v trvaní 6 sekúnd. Správna sila výdychu je ukázaná na displeji prístroja a je zvukovo kontrolovaná (prístroj rovnomerne píska).

Veľmi silný alebo slabý výdych sa prejaví prerušovaným zvukovým signálom. Pacient silu výdychu aktuálne upraví alebo prístroj sám vyšetrenie preruší. Následne je možné celý manéver správne opakovať.

Vyšetrenie je možné urobiť kedykoľvek, výsledok je do 2 minút. Je vhodné aj u detí, pri spolupráci už od 4 rokov.

Stanovenie NO je rýchla, presná, nebolestivá a časovo nenáročná diagnostická metóda. Dá sa kedykoľvek opakovať.

Kontraindikácie vyšetrenia a nežiadúce reakcie:

Jedinou kontraindikáciou vyšetrenia je celkovo zlý stav pacienta s výraznými dýchacími ťažkosťami. Vyšetrenie nepredstavuje pre pacienta žiadne riziko. Vyšetrenie NO vykonávame na prístroji Niox®Mino firmy Aerocrine AB Švédsko. NO so súhlasom urobíme každému pacientovi počas vyšetrenia, u neregistrovaného je potrebné si termín dohodnúť.

Vyšetrenie napriek svojej unikátnosti, presnosti a výraznému prínosu v diagnostike a liečbe bronchiálnej astmy nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Cena jedného vyšetrenia je 20 €.